GDPR

Ochrana osobních údajů

Podmínky užívání webových stránek společnosti PC Net CZ

 

1. SPOLEČNOST

PC Net CZ, s.r.o. jako provozovatel (dále jen "provozovatel") zaručuje bezpečnost a ochranu osobních údajů v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a zákonem České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn.

 

2. COOKIES

Při použití webových stránek společnosti PC Net CZ se mohou stahovat soubory cookies na zařízeních, pomocí kterých uděluje uživatel přístup k webovým stránkám. Podmínky ukládání a zpracování těchto cookies jsou následující:

 

Uživatel má možnost trvale vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s uložením souborů cookies (v rámci nastavení svého webového prohlížeče - povolením nebo naopak odmítnutím uložení cookies).

 

Pokud je udělen souhlas (povolení cookies) mohou být na zařízení uživatele uloženy:

1. Dočasné soubory cookies, které se automaticky vymažou při vypnutí internetového prohlížeče.

2. Dlouhodobé soubory cookies, které zůstaly zachovány v prohlížeči Internetového prohlížeče i po vypnutí zařízení (tyto cookies může uživatel kdykoli vymazat a po několika týdnech nebo měsících se také vymažou automaticky).

 

Svým souhlasem uživatel zároveň umožní, aby provozovatel soubory cookies využíval i k vlastním evidenčním nebo analytickým účelům a pro účely cílené reklamy partnerů, s nimiž uzavřel dohodu o zobrazování reklam na webových stránkách.

Souhlas uživatele přetrvává po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies tento souhlas zaniká.

 

Provozovatel nemá žádnou odpovědnost za uložení souborů cookies na internetových stránkách třetích osob nebo za využití zařízení uživatele třetí osoby.

 

Pokud je souhlas odmítnutý (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči), provozovatel nemůže garantovat úplnou funkcionalitu webových stránek www.simmis.cz, zejména nezaručuje možnost přihlášení do klientské / členské sekce.

 

3. KONTAKTY

Uživatel během návštěvy webových stránek a při dalším využívání stránek simmis.cz a lenovoservis.cz může kontaktovat provozovatele a poskytnout jeho osobní údaje pro účely zpětného kontaktování.

 

Poskytování osobních údajů je ze strany uživatele dobrovolné. Právním základem zpracování údajů poskytovaných uživatelem je v takovém případě tvz. oprávněný zájem provozovatele kontaktovat uživatele a poskytnout případné odpovědi, poradenství nebo jinou adekvátní reakci.

 

Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:

1. jméno a příjmení

2. e-mailová adresa

3. telefonní číslo

4. společnost (pracoviště / zaměstnavatel) uživatele

  

Účel

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je špatné kontaktování uživatele ze strany provozovatele.

 

Doba trvání zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány pouze na nezbytnou dobu během komunikace provozovatele s uživatelem.

 

Správnost osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální.

 

4. NEWSLETTERY

Uživatel – určená osoba, která při své návštěvě a dalším užívání webových stránek společnosti PC Net CZ může poskytovat provozovateli své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů uživatele může dojít při dobrovolné registraci k odběru tzv. newsletteru a také prostřednictvím e-mailové adresy, z nichž lze určit jeho totožnost.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nevyhnutelnou podmínkou pro zpracování osobních údajů uživatelů je poskytnutí osobního souhlasu uživatele prostřednictvím zpracování osobních údajů v nezbytné míře a zasláním marketingových zpráv, přičemž tento souhlas je jediným právním základem zpracování údajů poskytnutých uživateli (e-mailové adrese).

Uživatel za účelem zajištění oprávnění provozovatele zpracovávat poskytnuté osobní údaje musí vyjádřit souhlas s uchováváním a další zpracováváním získaných osobních údajů, k rozsahu nezbytnému pro dosažení účelu stanoveného v této písemné informaci.

 

Trvání souhlasu


Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí souhlasu zvýrazněním příslušného pole v elektronické podobě a trvá po dobu pěti let nebo do odvolání souhlasu uživatelem. Provozovatel má právo zpracovat poskytnuté údaje během doby trvání souhlasu.

Účel

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru vyžádaného newsletteru a zaslání takového newsletteru provozovateli na kontaktní adresu poskytnutou uživateli, zejména v elektronické podobě.

 

Správnost osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídají za případnou škodu, kterou může způsobit provozovateli uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů. Uživatel je povinen hlásit provozovateli jakoukoli změnu svých poskytnutých osobních údajů.

 

5. PŘENOS ÚDAJŮ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ


Osobní údaje uživatele nebudou ze strany provozovatele zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, nebudou přenášené do zemí mimo Evropskou unii, ani na nich nebude provozovatel automaticky přijímat rozhodnutí důležitá pro uživatele.

 

6. POUČENÍ O PRÁVECH DOTYČNÉ OSOBY

 

Právo uživatele týkající se ochrany jeho osobních údajů definuje zejména ustanovení článků 12 až 22 nařízení GDPR, ve znění pozdějších změn.

Uživatel má právo na základě písemné resp. e-mailové žádosti adresované provozovateli (eshop@pcnet.cz) žádat:

1. Potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o uživateli zpracované, přístup k osobním údajům uživatele a informacích o nich, včetně úpravy těchto údajů.

2. Omezení zpracování osobních údajů uživatele, zejména pokud jsou nesprávné.

3. Vymazání osobních údajů uživatele, zejména, pokud pominul účel jejich zpracování nebo byl odvolaný souhlas se zpracováním.

4. Přenesení osobních údajů uživatele jinému provozovateli ve strukturované a čitelné podobě.

 

Rovněž má uživatel právo písemným oznámením nebo e-mailem (na adrese eshop@pcnet.cz):

1. Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností od dne doručení oznámení, pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě poskytnutého souhlasu. V tomto případě bude zákonnost zpracování před doručením oznámení o odvolání souhlasu zachována.

2. Pokud se zpracování osobních údajů nevykonává na základě souhlasu uživatele, je proti takovému zpracování důvody týkající se osobní situace nebo podezření na nezákonné zpracování údajů.

Uživatel má také právo podat žalobu nebo podnět k prošetření způsobu zpracování osobních údajů vůči Úřadu pro ochranu os. údajů (dozorový orgán pro ČR).

Práva uživatele mohou být omezena, pokud tato omezení vyplynou z osobních právních předpisů resp. Pokud by jejich uplatněním došlo k porušení ochrany uživatele nebo porušení práv a svobod.