Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu Simmis.cz:

PC Net CZ spol. s r.o.
Štěpničná 1965/3
182 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 25538080
IČ DPH: CZ25538080 

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizovaný prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, případně e-mailové, a to takové, které je realizované po předcházejícím odeslaní elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považované za závazné). Kontakt je nutný k potvrzení objednávky vykonává zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považovaná za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Dodací lhůta do 48 hodin platí v případě objednávky a zvolení platby "Bezhotovostní platba - faktura" a nebo "Platba kartou" ode dne připsání částky na účet dodavatele.

 

Postup vyřízení objednávky

Po přijetí objednávky Vás bude kontaktovat obchodník společnosti, který bude přidělený k Vaší objednávce. Budete informováni o dostupnosti zboží a předběžném dodacím termínu. Zboží Vám bude doručeno podle dohody s obchodníkem a Vámi zadanou formu doručení.

Ceny produktů jsou uváděné s DPH a také bez DPH. Zvýrazněná cena je uváděná s DPH. Suma v druhém řádku s menším zvýrazněním je bez DPH. Zákazník vždy platí sumu s DPH.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku může kupující stornovat kdykoliv před jejím závazným potvrzením, a to bez udání důvodu. V případě pozdějšího stornování už závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží, které není skladem a bylo ho nutné na přání zákazníka objednat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení prokazatelných nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se už nevyrábí nebo nedodává, případně pokud došlo k výrazné změně cen zboží. V tomto případě prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, na toto vše je zboží pojištěné. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnutá přiměřená náhrada nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj. ihned po prvém použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku už není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen přečíst si záruční podmínky psané v návodu k použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích častí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy není možné považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používající výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovená Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží v rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze předmětu nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. sjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
- přiměřeným snížením kupní ceny
- náhradním dodáním zboží
- odstoupením od smlouvy

Nejdříve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží pouze tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, je-li vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena už zaplacená suma zpět. Právo zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupená.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat do 3 pracovních dnů zpět (odstoupení od smlouvy může být provedeno emailem či poštou). Prodávající do 30 dnů od navrácení zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem. 

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

  

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci.

Upřímnou snahou společnosti PC Net CZ je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší, než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se podmínky pro koncového spotřebitele řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v prodejně společnosti PC Net CZ, s.r.o jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

 

Upozornění:

V případě nutnosti reklamace rozměrného produktu, jehož přeprava ze vzdálené lokality by byla příliš nákladná nebo obtížná, jsme schopni zajistit dopravu od Vás a následně i zpět k Vám a to na naše náklady, v případě že je produkt umístěn na území České republiky. Tato služba se vztahuje na zařízení typu All in One PC a některé modely desktopů (Tower, SFF)

 

1. Záruka

Délka záruky je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující převezme nové zboží.

1.2 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

1.3 Záruka za jakost

V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za niž prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění. Kupující bere na vědomí, že se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem (z. č. 513/1991 Sb. v platném znění).

 

2. Záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé

b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením

c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

d) vzniklá mechanickým poškozením zboží

e) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí

g) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

h) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem

i) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

j) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

k) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

l) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

m) při chybně provedeném upgrade BIOS, firmware

n) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí - prodávající doporučuje kupujícímu pravidelné čištění mechanických součástí (PC sestavy, větráky, chladiče) odborným servisem, v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace.

o) Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (t.j. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

p) V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (t.j.média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

q) Prodávající neručí kupujícímu za vady způsobené ztrátou dat. Je povinností kupujícího zabezpečit si při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, DVD, diskety....).

 

3. LCD displej

Reklamace vadných pixelů se řídí podle normy ISO 13406-2.

 

4. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část.

Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

Při uplatnění reklamace uvede zákazník jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

 

5. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí

b) není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto nezbavuje odběratele informovat se o stavu reklamace.

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím můžou být myšleny sluchátka, instalační CD, přidané kabely, napájecí adaptér, dálkový ovladač atd.

 

6. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:

a) V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti

b) V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, přednostně dodavatel přistoupí k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.

c) zákazník má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Tímto se rozumí 3 vady stejné či 4 různé.

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

 

7. Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením že přebírající je jednatelem firmy, na níž byla vystavena kupní smlouva.

 

8. Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 25Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

 

9. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

 

10. Reklamace zboží nakoupeného přes internet - celorepublikový servis

Reklamaci zboží nakoupeného přes Internet (dodávka od PC Net CZ s.r.o. přepravní službou) můžete uplatnit na adrese Štěpničná 1965/3, 182 00 Praha 8-Libeň.

 

11. Reklamace zboží nakoupené ve společnosti PC Net CZ s.r.o.

U reklamace zboží zakoupené ve společnosti PC Net CZ s.r.o. platí stejné možnosti řešení servisu, jako u zboží nakoupeného přes internet (viz. 10).

 

12. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal na dodávku novin, periodik a časopisů

  • spočívajících ve hře nebo loterii

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem.

Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na účet kupujícího s 14 denní splatností. V případě dalšího nákupu u společnosti PC Net CZ může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

 

13. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

14. Úprava záručních podmínek v době rozšířené záruky dle § 620 odst. 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění

Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby (tedy po uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem) do uplynutí rozšířené záruční doby určené prodávajícím za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:

a) prodávající je povinen vyřídit reklamaci vady v nejkratší možné době od převzetí reklamovaného zboží

b) zákazník je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní a nepoškozené, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato

c) reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, certifikovanou opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativněji lepší zboží. Není-li oprava či výměna zboží možná, může prodávající poskytnout zákazníkovi slevu z kupní ceny či může zákazník od smlouvy odstoupit. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli prodejce

d) po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje ani se neposkytuje záruka nová.


Osobní údaje a jejich ochrana

9.1.  Správcem Vašich osobních údajů je společnost PC Net CZ spol. s r.o., se sídlem Štěpničná 1965/3, 182 00 Praha 8

 

9.2.  Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

9.3.  Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

9.4.  Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj účet.

 

9.5.  Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Zároveň kupující strana uzavírá kupní smlouvu se společností PC Net CZ spol. s r.o., Štěpničná 1965/3, 182 00 Praha 8.

9.6.  Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.

 

9.7.  Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR

 

9.8.  Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

 

9.9.  Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

 

9.10.  Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,

c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,

d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,

e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,

f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

 

9.11. Společnost, prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Předávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,

b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,

d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,

e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,

f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení, informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva   na přenositelnost údajů,

h) právo podat stížnost orgánu dozoru,

i) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,

j) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování; Kupující má právo získat od prodávajícícho kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k nim i všechny výše uvedené informace.

Za jakoukoliv další kopii o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyhotovení kopie.

 

9.12.   Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že   uplatňuje své právo podle bodu 9.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.

 

9.13.   Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující   namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

 

9.14.   Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Prodávající přijme  vhodné opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparenzní, srozumitelné a lehko dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytně informace elektronicky anebo v souladě s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

 

9.15.   Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

 

9.16.   Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

 

PPL CZ s.r.o., se sídlem Říčany - Jažlovice, K Borovému 99, IČO: 25194798, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 105858 C 

MESSENGER a.s., se sídlem Libínská 3127/1, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 27575896, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 10921 B